1
telephone
Orange Top Graphic
Orange Top Graphic
EN | SR

Uslovi korišćenja

Virtuo d.o.o. (u daljem tekstu: Virtuo) kreirao je internet stranicu www.virtuo.global u cilju pružanja informacija svojim korisnicima.

Korišćenje internet stranice www.virtuo.global podliježe ovim Uslovima korišćenja, pa su korisnici internet stranice obavezni da Uslove korišćenja pažljivo pročitaju i pridržavaju ih se. Korišćenjem i pristupom ovoj internet stranici smatraće se da su korisnici dali bezuslovan pristanak na ove Uslove korišćenja, da su iste pročitali i razumjeli ih.

Virtuo može, iz bilo kog razloga, a bez prethodnog obaveštavanja korisnika, izvršiti izmjene Uslova korišćenja. Nastavak korišćenja internet stranice od strane korisnika i nakon što su izvršene izmjene Uslova korišćenja, smatraće se kao pristanak korisnika na takve izmjene.

Odricanje od odgovornosti

Ni u kom slučaju Virtuo, ili druga fizička ili pravna lica uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ove internet stranice, ili sa njom povezanog sadržaja, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja ove internet stranice. Korisnik izričito potvrđuje da se uslovi ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj ove internet stranice.

Uz prethodno navedene uslove, ni Virtuo, pružaoci informacija, ili partneri koji uređuju sadržaj, neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje greške, netačnosti ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na ovoj internet stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prenosu informacija do korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz toga proizilaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Korisnik prihvata da samostalno ocjeni sadržaj informacija te u skladu sa tim preuzima rizik i odgovornost prilikom korišćenja takvih informacija i nastanka događaja koje može proizvesti korišćenje tih informacija.

Ni pod kojim uslovima Virtuo neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu ili proisteklu iz toga što se korisnik oslonio na informacije dobijene putem internet stranice. Na korisniku je sva odgovornost ocjene tačnosti, kompletnosti ili korisnosti bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem internet stranice.

Sadržaj trećih internet stranica

Neki dijelovi sadržaja ove internet stranice mogu biti vlasništvo trećih lica (tekstovi, podaci ili izvodi bilo koje vrste) ili se na istim mogu nalaziti linkovi koji vode do internet stranica u vlasništvu trećih lica, koja snose punu krivičnu i materijalnu odgovornost za sigurnost, zakonitost i istinitost sadržaja njihovih internet stranica i servisa, pri čemu je za iste Virtuo isključen od bilo kakve vrste odgovornosti.

Virtuo ne može pružiti garancije da korisnici internet stranice imaju bilo kakvo pravo da koriste sadržaje koji predstavljaju intelektualnu svojinu trećih lica, a koji su dostupni na samoj internet stranici. Korisnici moraju pribaviti odobrenje samih vlasnika takvog sadržaja prije bilo kakve upotrebe ili čuvanja tog sadržaja. Sadržaj koji je zaštićen autorskim pravima ne može se mijenjati niti se može objavljivati bez pribavljanja neophodne saglasnosti.

Virtuo postavlja navedene linkove radi lakšeg i efikasnijeg korišćenje interneta od strane korisnika svoje internet stranice. Virtuo nema nikakvu kontrolu nad internet stranicama kojima se može pristupiti preko ove internet stranice ili koji su na bilo koji način dostupni putem iste, a koji su u vlasništvu trećih lica, kao ni nad njihovim sadržajem, te stoga Virtuo ne pruža podršku, ne finansira, ne savjetuje i u svakom slučaju ne snosi bilo kakvu vrstu odgovornosti za takve internet stranice i njihove sadržaje.

Izmjene internet stranice

Virtuo zadržava pravo da izmjeni ili povuče dio ili čitavu internet stranicu u bilo kom trenutku, a bez prethodnog obavještavanja korisnika. Svaka izvršena izmjena smatra se aktuelnom nakon što korisnik, registrovani korisnik ili treće lice posjeti tu internet stranicu. Korisnici, registrovani korisnici ili treća lica nemaju pravo na naknadu bilo koje vrste štete zbog nemogućnosti da koriste istu.

Korisnik se obvezuje da povremeno i iznova pročita Uslove korišćenja kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko korisnik koristi Internet stranice nakon izmjene Uslova korišćenja, pretpostavlja se da je upoznat sa izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvata.

Intelektualna svojina

Ove Internet stranice sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom, kao i druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih lica, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tekstove, softvere, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i cijeli sadržaj internet stranice, a u skladu sa važećim propisima Bosne i Hercegovine. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.) zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, i svi drugi sadržaji koji se nalaze na internet stranici isključivo su pravo Virtua, ili se koriste uz izričitu saglasnost nosioca autorskih prava odnosno nosioca prava na žigovima i/ili dizajnu. Bilo kakvo kršenje ovih uslova koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava na žig, ili prava nekog drugog oblika intelektualne svojine može dovesti do pokretanja postupaka i/ili do krivičnog i/ili prekršajnog postupka protiv izvršioca. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog ovlašćenja Virtua i nosioca autorskog prava.

Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje lične upotrebe. Korišćenje i ispisivanje sadržaja sa Internet stranice dopušteno je isključivo u svrhu informisanja i lične, nekomercijalne svrhe korisnika.

Virtuo ne snosi obavezu izvještavanja korisnika, ili pružanja pomoći u određivanju da li je određeni materijal zaštićen odnosno podoban za zaštitu autorskim pravom.

Korišćenjem ili pristupom ovoj stranici Korisnik ne stiče, izričito ili prećutno, nikakvu licencu ili pravo korišćenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava čiji je vlasnik Virtuo i/ili treće lice. Korisnici snose vlastitu odgovornost za poštovanje autorskih i drugih prava intelektualne svojine u pogledu tih sadržaja

Zaštitni znaci i žigovi Virtua ne mogu se ni na koji način koristiti ili reprodukovati bez prethodne pismene saglasnosti samog Virtua.

Pravo korišćenja informacija dobijenih od korisnika

Sve informacije koje Virtuo dobije od korisnika internet stranice (uključujući ali ne ograničavajući se na lične podatke, know-how, komentare, ideje, pitanja, tehnike, razne izvode ili druge vrste podataka) ne smatraju se povjerljivim informacijama. Virtuo može takve informacije otkriti, umnožavati i koristiti u cjelini ili određenim dijelovima u bilo koju svrhu i bez ograničenja, izuzev zakonskih ograničenja.

Ponašanje korisnika

Ova internet stranica je privatno vlasništvo Virtua. Sva međusobna interakcija koja se odvija putem ove internet stranice mora biti u skladu s Uslovima korišćenja te se od korisnika zahteva da sve aktivnosti u vezi s korišćenjem ove internet stranice budu u skladu s pozitivnim pravnim propisima Bosne i Hercegovine.

Obaveze korisnika

Vaše svojstvo korisnika ove internet stranice je takvo da istu koristite neposredno za svoje potrebe kao pojedinca. U slučaju da ste dobili svoje korisničko ime i/ili pristupnu šifru, smatra se da ste saglasni da se isti čuvaju kao tajni, te ste saglasni da neposredno obavjestite Virtuo čim ustanovite bilo kakvo neovlašćeno korišćenje vašeg korisničkog imena i/ili pristupne šifre. Vi snosite isključivu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koji mogu nastati prilikom navedenog neovlašćenog korišćenja korisničkog imena i/ili pristupne šifre.

Kao korisnik ove internet stranice saglasni ste da internet stranicu koristite u skladu sa Uslovima korišćenjima.

Kao korisnik ove internet stranice saglasni ste da:

  • 1. prilikom korišćenja iste ne vršite, u skladu sa svojim mogućnostima i saznanjima ili nehotično, bilo kakve radnje koje su u suprotnosti sa postojećom pravnom regulativom
  • 2. nećete koristiti istu za obavljanje poslovnih aktivnosti ili aktivnosti bilo koje vrste koje su u suprotnosti sa postojećom pravnom regulativom.
  • 3. neposredno obavestite Virtuo u vezi sa bilo kojim promjenama koje utiču na Vaše podatke date kroz eventualni postupak registracije. Vaša obaveza je da vodite računa da su takvi podaci u potpunosti ažurni.

Opšte odredbe

Ako bilo koju od napred navedenih odredbi nije moguće primjeniti to ni na koji način neće uticati na valjanost i punovažnost ostalih odredbi ovih Uslova korišćenja.
Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju iskazanu saglasnost volja između svakog pojedinačnog korisnika i Virtua, a koje uređuju pristup i korišćenje internet stranice od strane korisnika. Ovi Uslovi korišćenja su jedini relevantni akt koji uređuje predmetnu oblast i preovlađuju u slučaju postojanja bilo kojeg drugog pisanog sporazuma između pojedinačnog korisnika i Virtua u vezi sa upotrebom ove internet stranice.

Ovi Uslovi korišćenja su sačinjeni i imaju se tumačiti u skladu sa zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, te će o svim sporovima koji mogu proisteći u vezi sa upotrebom istih odlučivati nadležni sud u u Banjaluci.